ข้อมูลข่าวสาร

 
         ระดับหรือความมากน้อยของประจุมีหน่วยเป็น คูลอมบ์ (coulombs) อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปเราพูดถึง
  ศักดาไฟฟ้าสถิตบนวัสดุอยู่ในรูปหน่วย โวลต์เตจ (voltage) หรือเรียกกันทั่วไปว่า โวลต์จริงๆแล้วขบวนการที่
  วัสดุสัมผัส และแยกออกจากกัน อิเล็กตรอนมีการเคลื่อนย้าย เป็นกลไกที่มีความซับซ้อนมากกว่าที่อธิบายมา
  แล้วมาก จำนวนประจุที่เกิดจากขบวนการ ไทรโบอิเล็กทริก ขึ้นกับขนาดของพื้นที่สัมผัส ความเร็วของการแยก
  ออกจากกัน ความชื้นสัมพัทธ (relative  humidity) และองค์ประกอบอื่นอีกหลายอย่าง ทันทีที่มีประจุเกิดขึ้นบน
  วัสดุ ก็ถือได้ว่ามีประจุไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้น ประจุเหล่านี้จะเคลื่อนย้ายจากวัสดุไปสู่ที่อื่นเรียกว่าเกิดกระบวนการ
  ประทุ (discharge) ของไฟฟ้าสถิต หรือเรียกกันง่ายๆ ว่าเหตุการณ์ ESD ประจุไฟฟ้าสถิตจะเกิดขึ้นบนวัสดุ
  ในขบวนการอื่นด้วย เช่น การเหนี่ยวนำ (induction) การระดม ไอออนใส่ (ion bombardment) หรือการที่วัสดุ
  อย่างหนึ่งไปสัมผัสกับวัสดุที่มีประจุ อย่างไรก็ตามการประจุแบบไทรโบอิเล็กทริก เป็นเหตุการณ์ที่เกิดบ่อยที่สุด
 
  คุณสมบัติของวัสดุ และวัสดุต่างกันมีผลต่อไฟฟ้าสถิตอย่างไร
        วัสดุทุกอย่างไม่ว่าเป็น น้ำ, เม็ดฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศก็จะเกิดประจุแบบไทรโบอิเล็กทริกได้ ประจุจะเกิด
  มากหรือน้อย เกิดแล้วไปอยู่ที่ใด เกิดเร็วเท่าไร เป็นสิ่งที่ขึ้นกับคุณลักษณะทางไฟฟ้าของวัสดุนั้นๆ
 
  ฉนวนไฟฟ้า
        วัสดุที่กันหรือจำกัดการไหลหรือเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนไปตามผิวหรือผ่านเนื้อในของวัสดุเรียกว่าฉนวน
  ซึ่งมีความ ต้านทานทางไฟฟ้าสูงมาก ปริมาณประจุไฟฟ้าก็สามารถเกิดได้บนผิวของฉนวนเช่นกัน เพราะว่า
  ฉนวนไม่ยอมให้อิเล็กตรอนไหลผ่านได้ง่ายๆ ทั้งประจุบวกและประจุลบก็สามารถอยู่บนผิวฉนวนได้ในเวลา
  เดียวกัน แม้ว่าอยู่คนละจุด จำนวนอิเล็กตรอนมากๆที่อยู่บนผิวที่เป็นประจุลบ ณ จุดใดจุดหนึ่ง อาจวิ่งเข้าไป
  หาจุดที่เป็นบวกเพื่อ ทำให้เป็นกลางอย่างไรก็ตามการไหลของอิเล็กตรอนเป็นไปได้ยากมากบนผิวที่เป็นฉนวน
  เพราะฉนั้นทั้งประจุบวก และลบอาจยังคงอยู่บนวัสดุนั้นได้เป็นเวลานานแม้ว่าจะอยู่คนละจุด
 
   วัสดุตัวนำทางไฟฟ้า
         ตัวนำไฟฟ้าจะปล่อยให้อิเล็กตรอนวิ่งผ่านพื้นผิวหรือในตัวได้ง่ายเพราะว่ามีความต้านทานทางไฟฟ้าต่ำ  
  เมื่อตัวนำไฟฟ้าตัวหนึ่งมีประจุ ประจุเหล่านั้นจะกระจัดกระจายไปอยู่ทั่วผิวของวัสดุตัวนำนั้น ถ้าวัสดุตัวนำนั้น
  ไปสัมผัสกับวัสดุอื่น อิเล็กตรอนจะไหลผ่านพื้นของวัสดุที่เป็นตัวนำนั้นไปสู่วัสดุอีกชิ้นได้อย่างง่ายดาย ถ้าตัว
  นำตัวที่สองแตะหรือถูกต่อไปที่ดินหรือโลก อิเล็กตรอนจะไหลไปที่ดินหรือกราวด์แล้วประจุที่เกินบนตัวนำนั้นจะ
  ถูกทำให้เป็นวัสดุที่เป็นกลาง (neutralized) ประจุไฟฟ้าสถิตสามารถเกิดขึ้นในขบวนการไทรโบอิเล็กทริกบน
  วัสดุตัวนำในลักษณะเดียวกับที่ เกิดบนวัสดุที่เป็นฉนวนตราบใดที่วัสดุที่เป็นตัวนำถูกแยกไม่ให้สัมผัสกับตัวนำ
  อื่นหรือกราวด์ประจุไฟฟ้านั้นก็ยังคงค้างอยู่บนวัสดุที่เป็นตัวนำตัวนั้น ถ้าวัสดุที่เป็นตัวนำตัวนั้นถูกกราวด์ ประจุ
  ก็จะลงกราวด์ได้อย่างง่ายดาย ถ้าตัวนำที่มีประจุสัมผัส หรือ เข้าใกล้ตัวนำอื่น ประจุ ก็จะไหลหรือถ่ายเทระหว่าง
  ตัวนำทั้งสอง
  << 1 2 3 4 5 6 7 >>
Customer Ref.