ข้อมูลข่าวสาร

 
   วัสดุประเภท Static Dissipative
        วัสดุที่เป็นประเภท Static dissipative จะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าอยู่ระหว่างฉนวน และตัวนำอิเล็กตรอน
  สามารถไหลไปตามพื้นผิวหรือวิ่งผ่านเนื้อในวัสดุประเภท dissipative ได้เช่นเดียวกับฉนวนหรือตัวนำ วัสดุ
  ประเภท dissipative สามารถเกิดประจุแบบไทรโบอิเล็กทริกได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามวัสดุประเภท dissipative
  มีความเหมือนวัสดุประเภท ตัวนำตรงที่มันสามารถปล่อยให้มีการเคลื่อนย้ายประจุจากวัสดุนั้นไปลงดินหรือ
  วัสดุที่เป็นตัวนำอื่นได้แต่การเคลื่อนย้ายประจุของวัสดุที่เป็นประเภท dissipative จะใช้เวลานานกว่าวัสดุ
  ประเภทตัวนำ หากว่ามีขนาดเท่ากัน การเคลื่อนย้ายประจุจากวัสดุประเภท dissipative จะทำได้รวดเร็วกว่า
  ฉนวนมากแต่ก็จะช้ากว่าตัวนำ
  
   อนุกรมไทรโบอิเล็กทริก
         อนุกรมไทรโบอิเล็กทริกจะเป็นตารางแสดงว่า เมื่อวัสดุสองชิ้นมาแตะและแยกกันจะมีการจับขั้ว และขนาด
  ของประจุต่างกัน เมื่อวัสดุสองอย่างแตะและแยกกัน วัสดุตัวที่อยู่บนกว่าในตารางจะมีประจุบวก ตัวที่อยู่ต่ำกว่า
  จะเป็นประจุลบ วัสดุในตารางยิ่งอยู่ห่างกันในตารางก็จะให้ประจุมาก ถ้าอยู่ใกล้กันในตารางจะให้ประจุน้อย
 
   ความเสียหายจาก ESD และอุปกรณ์เสียหายได้อย่างไร
         ความเสียหายที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเกิดได้ตั้งแต่ ผู้ผลิตจนถึง ณ จุดการ
  ใช้งาน ความเสียหายเป็นผลมาจากการจับฉวยหรือเข้าใกล้อุปกรณ์นั้นๆโดยไม่มีการระมัดระวังเรื่องการควบคุม
  ไฟฟ้าสถิตเป็นอย่างดีพอ โดยทั่วไปแล้วความหายเสียถูกแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่เรียกว่าความเสียหาย
  ทันที (catastrophic failure) และกลุ่มที่เรียกว่าความเสียหายแบบแฝง (latent defect)
  
   ความเสียหายทันที
         เมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหายจาก ESD อุปกรณ์นั้นจะไม่สามารถทำงานได้เลย อย่างนี้
  เรียกว่า ความเสียหายทันที (catastrophic failure) ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้วงจรเล็กของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  เกิดละลาย ขาด หรือละลายมาเชื่อมกันทำให้ไม่สามารถทำงานได้ นอกจากนั้นอาจเกิดการเสียหายของ
  ออกไซด์ โดยปกติของเสียจากไฟฟ้าสถิตเหล่านั้นจะถูกจับได้จากการตรวจสอบไอซีก่อนการส่งมอบให้ลูกค้า
  แต่ถ้าหากเกิดปัญหาจากไฟฟ้าสถิตภายหลังการตรวจสอบก็จะไม่มีโอกาสตรวจพบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  ที่มีปัญหาเหล่านั้น จนกว่าจะถึงเวลาใช้งาน
  
  
  << 1 2 3 4 5 6 7 >>
Customer Ref.