ข้อมูลข่าวสาร

 
  ไฟฟ้าสถิต และ การทำให้เกิดประจุ
        ไฟฟ้าสถิตถูกนิยามว่า “ประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลย์ของอิเล็กตรอนบนพื้นผิวของวัสดุ”
  ความไม่สมดุลย์ของอิเล็กตรอนทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่สามารถวัดได้และสนามไฟฟ้านี้ก็จะมีผลหรือมีอิทธิพล
  ต่อวัสดุที่อยู่รอบๆ Electrostatic Discharge หรือ ESD ถูกนิยามว่าการถ่ายประจุระหว่างวัสดุหรือชิ้นส่วนของวัสดุ
  ที่มีศักดาไฟฟ้าต่างกัน ไฟฟ้าสถิตสามารถเปลี่ยนแปลงคุณลักษณทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวนำ
  ไม่ว่าจะทำให้มันแย่ลงหรือว่าทำลายให้เกิดความเสียหาย ESD อาจทำให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย  ทำให้
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว ปัญหาอื่นที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต คือปัญหาใน cleanroom
  หรือห้องสะอาด ทำให้พื้นผิววัสดุที่มีประจุดึงดูดฝุ่นละอองไว้ ทำให้ยากต่อการทำความสะอาดหรือเอาออก
  เมื่อฝุ่นเหล่านี้ถูกดูดเข้าไปติดพื้นผิว ของเวเฟอร์ที่ทำจากซิลิกอน หรือวงจรทางไฟฟ้า ฝุ่นเหล่านี้ก็จะทำให้เกิด
  การเสียของเวเฟอร์และทำให้ผลผลิตต่ำ  การที่จะควบคุมไฟฟ้าสถิตต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าไฟฟ้าสถิต
  เกิดขึ้นอย่างไรก่อน ประจุไฟฟ้าสถิตส่วนใหญ่  เกิดจากการสัมผัส แล้วแยกของวัสดุอย่างเดียวกันหรือ
  คนละอย่าง ตัวอย่างเช่นเวลาคนเดินไปตามพื้นก็จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต เพราะว่าส้นรองเท้าแตะแล้วก็ แยก
  จากพื้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุเข้าหรือนำออกจากบรรจุภัณฑ์ก็ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต แม้ขนาดของประจุ
  ไฟฟ้าสถิตจะต่างกันในกรณีดังกล่าว แต่แน่นอนคือประจุไฟฟ้าสถิต ได้เกิดขึ้นแล้ว
 
                          รูปที่ 1  ประจุแบบไทรโบอิเล็กทริก (Triboelectric) เกิดจากวัสดุสองชิ้นสัมผัสกัน
  << 1 2 3 4 5 6 7 >>
Customer Ref.