เกี่ยวกับบริษัท

 
         บริษัท เอซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ผลิตนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าสิ้นเปลือง และผลิตภัณฑ์ป้องกัน
ไฟฟ้าสถิตที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุสาหกรรมทางการแพทย์รวมทั้งออกแบบ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต งานสั่งทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตตามความต้องการของลูกค้า
        ตัวอย่างสินค้าและบริการ เช่น cleanroom consumables, ESD material handling , cleanroom packaging
cleanroom stationery, ESD rubber products, ESD Tweezers, ESD Mats, Dispensing Tips Accessories and etc.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร และ ข้อแนะนำ

Clean Room คืออะไร

        
        ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตมีการพัฒนาและก้าวหน้าไปมาก มีการนำเทคโนโลยีขั้นสูง (High Technology)
มาใช้ใน อุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้อง ใช้สภาวะ แวดล้อม ที่สะอาด ในกระบวนการผลิต เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพดี อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Clean Room ได้แก่ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรม ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพตลอดจนถึง อุตสาหกรรม อิเลคโทรนิคส์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล ที่มี
ความ ละเอียดในการทำงานสูง เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประทุของไฟฟ้าสถิต

 ประวัติและความเป็นมา
       ในช่วงทศวรรษที่ 90 เป็นที่จดจำกันว่าเป็นทศวรรษที่มีการแข่งขันในเรื่อง การปรับปรุงและการควบคุม
คุณภาพของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันที่เริ่มขึ้น ทำให้เรื่อง six-sigma และ ISO9000 มีผลบังคับ
ให้เกิดความมุ่งมั่นพัฒนาในด้านการปรับปรุงและการควบคุมคุณภาพของบริษัทต่างๆ แม้กระทั่งบริษัทเหล่านั้น
จะไม่เต็มใจก็ตาม ถ้าเรามองไปรอบๆ เรื่องการปรับปรุงและการควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องการประทุของ
ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Discharge) หรือ ESD ยังเป็นเป้าหมายหรือกุญแจสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับการพัฒนา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Customer Ref.