ข้อมูลข่าวสาร

 
วิธีการควบคุมเพื่อรักษามาตรฐานของ Clean Room ทำได้ดังนี้
1. ป้องกันอนุภาคหรือสิ่งสกปรกเข้ามาในห้อง    
    - ใช้ HEPA filter กรองอากาศที่เข้าสู่ห้อง
    - รักษาความดันในห้องให้สูงกว่าภายนอก ( positive pressure)
    - ทำความสะอาดร่างกายโดยล้างตัวด้วยอากาศ ( air washer) ก่อนเข้าห้อง
2. ป้องกันการก่อให้เกิดสิ่งสกปรกขึ้น 
   - สวมชุดพิเศษสำหรับคนงานทุกคน
   - การทำงานต้องเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้า 
   - วัสดุที่ใช้ในห้อง ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกขึ้น
3. ป้องกันการสะสมของฝุ่นผงตามผนัง
   - การทำความสะอาดห้องต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  
   - ผนังห้องต้องทำให้สะดวกต่อการทำความสะอาด ไม่สะสมฝุ่น
4. การปล่อยทิ้งอนุภาคหรือสิ่งสกปรกออกไปภายนอกห้อง 
   - ควรมีการหมุนเวียนอากาศบางส่วนออกสู่ภายนอก เพื่อลดสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้น
   - ควรทำที่ป้องกันมิดชิด หรือมีการดูดอากาศทิ้งเป็นจุดๆ ณ บริเวณที่มีอนุภาค ซึ่งจะก่อให้เกิดความสกปรก
 
ข้อมูลจาก
    ดร.ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ กลุ่มวิจัยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
 
เอกสารอ้างอิง
1. ทวี เวชพฤติ และกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์. การออกแบบห้องสะอาด ( Design of Clean Room).
    สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 2531.
 
  << 1 2 3 >>
Customer Ref.