ข้อมูลข่าวสาร

 
Clean Room คืออะไร
          ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตมีการพัฒนาและก้าวหน้ามาก มีการนำเทคโนโลยีขั้นสูง (High Technology)
 มาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้สภาวะแวดล้อมที่สะอาด ในกระบวนการผลิตเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพดี อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Clean Room ได้แก่ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพตลอดจนถึงอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล ที่มี
ความละเอียดในการทำงานสูง เป็นต้น
          Clean Room หรือห้องสะอาดถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปี คศ. 1961 โดย Willis Whitfield ห้องสะอาด
หมายถึง ห้องที่มีการปิดมิดชิด มีการควบคุมมลสารในอากาศให้น้อยที่สุดเพื่อให้มีความสะอาด เป็นไปตามระดับ
มาตรฐานความสะอาด และมีการควบคุมสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และความแตกต่างของความดัน
ตามที่ต้องการ
         ทั่วไปมลสารหรืออนุภาคในอากาศ ประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีชีวิต(เชื้อจุลชีพต่างๆ) และอนุภาคที่ไม่มีชีวิต
(ผงฝุ่น) ห้องสะอาดทางชีววิทยา อุตสาหกรรมยาหรือโรงพยาบาล จะเน้นการ ควบคุมหรือป้องกันพวกเชื้อจุลชีพ
ส่วนห้องสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ที่ต้องการความ สะอาดมาก จะเน้นการควบคุมทั้งอนุภาคมีชีวิต
และอนุภาคที่ไม่มีชีวิต เครื่องมือสำคัญในการ ควบคุมปริมาณอนุภาคใน Clean Room คือ แผ่นกรองอากาศชนิด
HEPA (High Efficiency Particulate Air)สามารถกรองอนุภาคที่มีขนาด0.3ไมครอนได้มีประสิทธิภาพถึง 99.97%
 
การกำหนดคุณสมบัติที่จำเพาะของ Clean Room    
1. อุณหภูมิที่เหมาะ กำหนดตามความต้องการของกระบวนการผลิต หรือหากไม่มี ความสำคัญทางด้านการผลิต
    มักกำหนดให้อยู่ในช่วง 72 o F (22.2 o C) ± 0.25 o F (0.14 o C)
2. ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมขึ้นกับลักษณะงาน กระบวนการผลิต หรือชนิดผลิตภัณฑ์ในบางกรณี หากความชื้น
    สูงไปอาจทำให้ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เกิดสนิมได้ หรือผลิตภัณฑ์ / สารบางชนิดที่สามารถดูดความชื้นได้ง่าย
    ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติหรือคุณภาพเปลี่ยนไป ในทางตรงข้ามหากความชื้นสัมพัทธ์ต่ำไป
    จะเกิดประจุไฟฟ้าที่วัสดุหรือชิ้นส่วน ทำให้เกิดปัญหาอนุภาคดูดติดกันได้ หากไม่มีข้อกำหนดเฉพาะ
    โดยทั่วไปกำหนดให้มีความชื้นประมาณ 50 ± 10 %
3. ความดัน ควรรักษาความดันในห้องสะอาดให้เป็นบวกเสมอ ( positive pressure)
    มีทางเข้าออกที่ปิดมิดชิด และมีพัดลมเป่า ( air shower) เพื่อดันลมออกไป
    ป้องกันมิให้อนุภาคเข้า มาปนเปื้อนในห้อง ทั้งนี้ ห้องที่มีระดับความสะอาดต่างกัน
    ให้มีความดันต่างกันอย่างน้อย 0.05 นิ้วน้ำ
4. แสงสว่าง หากไม่มีการกำหนดพิเศษให้ใช้แสงสว่าง 1,080 – 1,620 lux
5. ระดับเสียง ตามข้อกำหนดของการใช้งาน
 
  << 1 2 3 >>
Customer Ref.